BẢNG PHÍ

CHƠI GOLF


Đơn vị/Unit:

VNĐ
Stt/No. ĐỐI TƯỢNG PHÍ CHƠI
Green Fee Caddy Fee Buggy Fee Tổng phí Total Fee
NGÀY THƯỜNG / Weekday
Hội viên

/ Member

151.000 269.000 420.000
Vợ / chồng, con dưới 16 tuổi của Hội viên

/ Member’s spouse, children under 16

86.000 151.000 269.000 506.000
Khách mời của Hội viên

Khách mời của Hội viên

139.000 151.000 269.000 559.000
Khách tự do

/ Visitors

297.000 151.000 269.000 717.000
ngày cuối tuần, ngày lễ / Weekend and Public day
Hội viên

/ Member

151.000 269.000 420.000
Vợ / chồng, con dưới 16 tuổi của Hội viên

/ Member’s spouse, children under 16

267.000 151.000 269.000 687.000
Khách mời của Hội viên

Khách mời của Hội viên

350.000 151.000 269.000 770.000
Khách tự do

/ Visitors

559.000 151.000 269.000 1.019.000
*Phí đã báo gồm thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt

All aboves fees include VAT and Special ConsumptionTax

BẢNG GIÁ

KHUYẾN MẠI


// //